Publikacje zwarte:

Krzysztof Pawłowski (autor)

  Książki:

  1. Pawłowski, Krzysztof: Społeczeństwo wiedzy - szansa dla Polski. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2004
  2. Pawłowski, Krzysztof: Rediscovering higher education in Europe. - Bucharest : UNESCO-CEPES, 2004
  3. Futurology – The Challenges of the XXI Century. - Reupus Volume Four, Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University, Nowy Sącz 2008

  Krzysztof Pawłowski (redaktor)

  1. Towards a new creative and innovative Europe : Warsaw conference / a performance publication edited by Antoni Kukliński, Cezary Lusiński, Krzysztof Pawłowski. - Nowy Sącz - Warszawa : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2006
  2. Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne / pod red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiego. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005
  3. Europe / editors: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005
   T. 1 : The global challenges
   T. 2 : The strategic choices
  4. The Nowy Sącz entrepreneurial spirit : case studies / ed. by Krzysztof Pawłowski ; [aut. Tomasz Bania et al.] - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003 Na okł. podtyt.: turning, knowledge, into capital

  Wydawnictwa zbiorowe:
  Krzysztof Pawłowski (współautor)

  1. Pawłowski, Krzysztof: Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Ekonomia - Zarządzanie - Marketing : Tryptyk sądecki : Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; [red. nauk. Jan W. Wiktor]. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 17-35
  2. Pawłowski, Krzysztof: Enterpreneurial University as a Centre for Growth in Regional Innovativeness [w:] Cohesion policy and regions : new perspective 2007 - 2013 / edited by Jacek Woźniak. - Kraków : The Marshal's Office of Małopolska Region, 2006, s. 139-147
  3. Pawłowski, Krzysztof: Rola rektora w budowaniu długotrwałych relacji szkoły wyższej z otoczeniem [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Nowaczyk i Piotra Lisieckiego. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006, s. 275-287
  4. Pawłowski, Krzysztof: Wyzwania konkurencji dla polskiego szkolnictwa wyższego w nadchodzącej dobie internacjonalizacji [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej : materiały konferencyjne / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2006, s. 105-115
  5. Pawłowski, Krzysztof: Edukacja – biznes czy misja? [w:] Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania / red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica ; [Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005, s. 236-247
  6. Pawłowski, Krzysztof: [wywiad] Fragmenty wywiadów z rektorami [w:] Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych – opinie rektorów / Ewa Chmielecka.- Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2004, s. 60-61
  7. Pawłowski, Krzysztof: Edukacja – klucz do przyszłości Europy [w:] Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne / pod red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiego. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005, s. 109-122
  8. Pawłowski, Krzysztof: Education – the key to the future of Europe [w:] Europe / editors: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005 T. 2 : The strategic choices, s. 145-152
  9. Pawłowski, Krzysztof: From Impossible to Implementable..., Not at Low Personal Cost, However... [w:] Knowledge cafe for intellectual entrepreneurship through or against institutions / editors Stefan Kwiatkowski, Patrice Houdayer. - Warszawa : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 155-188
  10. Pawłowski, Krzysztof: Relacje szkoła wyższa-media, a kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni [w:] Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia : materiały konferencyjne : Łódź 17-18 czerwca 2004 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2004, s. 109-124
  11. Pawłowski, Krzysztof, Makosz Urszula: Znaczenie środków masowego przekazu w promowaniu powstającej uczelni na przykładzie WSB-NLU w Nowym Sączu [w:] Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia : materiały konferencyjne : Łódź 17-18 czerwca 2004 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2004, s. 139-152
  12. Pawłowski, Krzysztof: Wpływ rozwiązań ustawowych na jakość szkolnictwa wyższego – analiza przypadków : nadesłane komunikaty [w:] Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych : stan obecny i perspektywy : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 7 listopada 2003 roku w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Instytut Społeczeństwa Wiedzy. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 34-38
  13. Pawłowski, Krzysztof: Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście wyzwań postawionych przed uczelniami europejskimi przez Komisję Europejską : nadesłane komunikaty [w:] Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych : stan obecny i perspektywy : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 7 listopada 2003 roku w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Instytut Społeczeństwa Wiedzy. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 59-73
  14. Pawłowski, Krzysztof: Dylematy studiów zaocznych: masowość a jakość kształcenia [w:] Studia dzienne a studia zaoczne - porównania standardów kształcenia / praca zbiorowa pod red. E. Moskalewicz-Ziółkowskiej, K. Polańskiej. - Warszawa : SGH, 2004, s. 63-70
  15. Pawłowski, Krzysztof: Przyszłość wiedzy i szkolnictwa wyższego - spojrzenie praktyka [w:] Gromadzenie i korzystanie z wiedzy w nowoczesnej gospodarce - teorie, techniki, narzędzia / praca zbiorowa pod. red. P. Fuglewicza, J. Grabary. - Katowice-Mrągowo : Polskie Tow. Informatyczne, 2003, s. 59-98
  16. Pawłowski, Krzysztof: Uczelnie w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki [w:] Uczelnie i ich otoczenie / praca zbiorowa pod red. B. Minkiewicz. - Warszawa : SGH, 2003, s. 96-102
  17. Pawłowski, Krzysztof: The Nowy Sącz entrepreneurial spirit [w:] The Nowy Sącz entrepreneurial spirit : case studies / ed. by Krzysztof Pawłowski ; [aut. Tomasz Bania et al.] - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003, s. 15-24
  18. Pawłowski, Krzysztof: The Nowy Sącz miracle : from ruins to the best Business School in Poland [w:] The Nowy Sącz entrepreneurial spirit : case studies / ed. by Krzysztof Pawłowski ; [aut. Tomasz Bania et al.] - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003, s. 225-264
  19. Pawłowski, Krzysztof: Doświadczenia procesów akredytacyjnych WSB-NLU [w:] Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedną z dróg podniesienia jakości nauczania : materiały konferencyjne : Łódź, 23-24 listopada 2001 r. / pod red. Jerzego Dietla, Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2002, s. 241-247
  20. Pawłowski, Krzysztof: Wyzwania stojące przed niepaństwowym szkolnictwem wyższym do 2012 r. – jakość oferty, kadra i bon edukacyjny [w:] Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską : Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych : Kielce - Białystok 27 - 28 czerwca 2002 / redakcja naukowa Józef Szabłowski. - Kielce ; Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2002, s. 137-142
  21. Galar, Roman, Pawłowski, Krzysztof : Deliberating a happier Europe : a tentative liberal - conservative vision. - Hof : Fachhochschule Hof, 2002
  22. Pawłowski, Krzysztof: Sądecczyzna – ziemia ludzi przedsiębiorczych [w:] Kreowanie nowego / [red. Hanna Grajewska-Rychlik, Anna Goryńska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2002, s. 303-318
  23. Pawłowski, Krzysztof: The view from the mountains: a global approach to achieving excelence in higher education [w:] Kowledge cafe for intellectual Product and Intellectual Capital /editors Stefan Kwiatkowski, Charles Stowe. – Warszawa : Academy of Entrepreneurship and Management, 2001, s. 377-394
  24. Pawłowski, Krzysztof, Gąsiorowski Jerzy, Osiowski Jerzy: Szkolnictwo wyższe-charakterystyka instytucjonalna [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999 / pod red. Waldemara Kuczyńskiego. – Warszawa : United Publishers and Productions, 2001, s. 426-427
  25. Pawłowski, Krzysztof: Współpraca między uczelniami i otoczeniem biznesu jako warunek pomnażania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie [w:] Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów : konferencja zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy współpracy Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, Łódź 5-6 listopada 1999 r. / materiały konferencyjne pod redakcją: Jerzego Dietla, Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, 2000
  26. Pawłowski, Krzysztof, Minkiewicz, Barbara: (Auto)portret lidera [w:] Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów : konferencja zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy współpracy Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, Łódź 5-6 listopada 1999 r. / materiały konferencyjne pod redakcją: Jerzego Dietla, Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, 2000
  27. Capiński, Marek, Pawłowski, Krzysztof: Magisterskie studia zaoczne na miarę wyzwań przyszłości – propozycja WSB-NLU [w:] Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji wyższej / materiały konferencyjne pod red.: Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2001, s. 177- 182
  28. Pawłowski, Krzysztof: Problemy własnościowe szkół prywatnych – przykład sądecki [w:] Akademickie Forum Dyskusyjne 1994-1996 : problemy i wnioski / pod red. Ewy Chmieleckiej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999
  29. Pawłowski, Krzysztof: Kreowanie obrazu Polski w świecie [w:] Kreowanie obrazu Polski w świecie / pod red. Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 11-15
  30. Pawłowski, Krzysztof: Navigating through the mountains [w:] Knowledge cafe for intellectual entrepreneurship / editors Stefan Kwiatkowski, Leif Edvinsson. - Warszawa : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 1999, s. 143-158
  31. Pawłowski, Krzysztof: Słowo wstępne [w:] Nowe państwo : ustrój edukacji narodowej : podsumowanie prac programowych Instytutu Administracji publicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie w latach 1997-1998. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, 1999, s. 3-5
  32. Pawłowski, Krzysztof: Kształcenie menedżerów przyszłości dla dużych przedsiębiorstw [w:] Menedżer u progu XXI wieku / pod red. : Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 1998, s. 177-190
  33. Pawłowski, Krzysztof: Przywództwo w okresie zmian [w:] Innowacja - edukacja - rozwój regionalny - Innovation - education - regional development / pod red. Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej ; tłumaczenie i korekta j. angielskiego Leszek Wójcik. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998, s. 151-159
  34. Pawłowski, Krzysztof: Wprowadzenie – Inwestycja strategiczna numer 1 [w:] Przyszłość polskiej nauki i edukacji - zapaść czy wyzwanie : Biuletyn projektu Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University i Center for International Private Enterprise / redakcja ogólna Marta Gancarczyk. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1996, s. 5-21
  35. Pawłowski, Krzysztof: Edukacja – inwestycja w przyszłość [w:] Program dla prezydenta / red. Robert Kostro, Marek Matraszek. - Warszawa : Grupa Windsor, 1995, s. 87-96
  36. Pawłowski, Krzysztof: Rola uczelni w mieście niemetropolitranmym w rozwijazniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej (w:) Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego: praca zbiorowa/ pod red: J. Dietla i Z. Sapijaszki - Łódź: Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2009, s. 231-245.

  Wydawnictwa ciągłe:

   Krzysztof Pawłowski (autor)
   Artykuły:


  1. Czas na kapitał intelektualny / Krzysztof Pawłowski // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 275, s. 6
  2. Potrzebny jest szybki drenaż mózgów ze Wschodu / Krzysztof Pawłowski // Polska Gazeta Krakowska. - 2007, nr 272, s. 25
  3. Ludzie, którzy wyszli z niebytu / Krzysztof Pawłowski // Dzienniki Polski. – 2007, nr 248, s. R2
  4. Za wykorzystaniem „manny z nieba” / Krzysztof Pawłowski // Home & Market. – 2007, nr 4, s. 73-74
  5. Całe szczęście / Krzysztof Pawłowski // Gazeta Finansowa. – 2007, 09.03.2007
  6. To nie emigracja / Krzysztof Pawłowski // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 140, s. 10
  7. Zwycięstwo czynownika / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. - 2006, nr 136, s. 10
  8. Dyskusja o zagrożeniach / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. - 2006, nr 3, s. 24-26
  9. Sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej / Krzysztof Pawłowski // Marketing i Rynek. - 2005, nr 11, s. 2-5
  10. Zachowania uczelni niepublicznych w warunkach silnej konkurencji na rynku usług edukacyjnych / Krzysztof Pawłowski // Współczesne Zarządzanie. - 2005, nr 4, s. 93-102
  11. Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym / Krzysztof Pawłowski // Organizacja i Kierowanie. – 2005, nr 4, s. 19-37
  12. Gdy lider staje się barierą w rozwoju firmy / Krzysztof Pawłowski // Harvard Business Review-Polska. – 2005, nr 4, s. 48-58
  13. Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku / Krzysztof Pawłowski // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. – 2005, nr 2, s. 19-31
  14. Their Influence on Branding of Higher Education Institutions in Poland / Krzysztof Pawlowski // Synergy. - 2005, s. 25-31 – czasopismo ukraińskie
  15. Pol’s’ke osvìtnê divo 90-h rokìv. Privatna viŝa osvìta v umovah gostroï konkurencìï / Kšištof Pavlovs’kij // Sinergija. – 2004, no 2 (9), s. 4-13 - czasopismo ukraińskie
  16. Strategia sukcesu w tworzeniu i transformacji instytucji - przykład Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Julita Jabłecka // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. – 2000, nr 2, s. 77-96
  17. Nasi studenci / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospodarcze. - 2003, nr 11, s. 33-34
  18. Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospodarcze. - 2003, nr 5, s. 4-6
  19. Edukacja dla biznesu / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospodarcze. - 2003, nr 1, s. 11-16
  20. Ckaжи менi, xтo твiѝ пapтнep, i я cĸaжy, щo з тoгo вийде / Krzysztof Pawłowski // CИНEPΓIЯ, ΥΚΡΑΪНİ. – 2003, nr 1(5), s. 18-22
  21. Społeczeństwo wiedzy jako główny czynnik konkurencyjności regionu / Krzysztof Pawłowski // Zagadnienia Naukoznawstwa. - 2002, z. 4 , s. 467-476 W stronę uniwersytetu przedsiębiorczego / Krzysztof Pawłowski // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2002, nr 1 (19), s. 110-111
  22. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University cz. I / Krzysztof Pawłowski // Almanach Sądecki. - 2002, nr 1, str. 31-48
  23. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University cz. II / Krzysztof Pawłowski // Almanach Sądecki. - 2002, nr 2, str. 30-90
  24. Polska Liga Bluszczowa / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. - 2002, nr 2, s. 31-34
  25. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu / Krzysztof Pawłowski // Kuźnia Edukacyjna. – 2001, nr 12, s. 45-50
  26. Towards the Entrepreneurial University / Krzysztof Pawłowski // Higher Education in Europe. - 2001, s. 427-436
  27. Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce / Krzysztof Pawłowski // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2001, nr 2, s. 82-90
  28. The Private Learning Curve / Krzysztof Pawłowski // The Warsaw Voice. – 1999, nr 32, s. 12,17,18
  29. Niepaństwowe szkoły wyższe – stan obecny, szanse rozwoju i zagrożenia / Krzysztof Pawłowski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 1
  30. Szczęście Przedsiębiorcy / Krzysztof Pawłowski // ZNAK. - 1998, nr 2, s. 103-107
  31. Lider przyszłości / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1998, nr 26, s. 6
  32. Zarządzanie studiami zawodowymi oraz ich status prawny / Krzysztof Pawłowski // Zarządzanie i Edukacja. - 1997, nr 4-5
  33. The Fourth Generation Univesity as a Creator of the Local and Regional Development/Krzysztof Pawłowski//Higher Education in Europe, -2009, Volume 34, number 1, s.51
  34. Rankings, accreditations and their influence on the brand of a higher education institution, on the example of Polish tertiary education/Krzysztof Pawłowski// Вichик Akaдемії Mиthoϊ Cπүжби Υκpaїни, - 2009, nr 1(41), s.51


  35. Felietony, wywiady, opinie i in.:


  36. 3 pytania do... Krzysztofa Pawłowskiego / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Jacek Bugajski // Dziennik Polski. – 2007, nr 180, s. R2
  37. Nieważne dlaczego, ważne, że w ogóle poszli / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Rafał Skórski // Polska Gazeta Krakowska. – 2007, nr 248, s. 7
  38. Pieniądze powinny iść za studentem / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Anna Zielińska // Polska Gazeta Krakowska. – 2007, nr 244, s. 26
  39. Czas na honorowe obywatelstwo / Krzysztof Pawłowski o Forum Ekonomicznym w Krynicy // Dziennik Polski. – 2007, nr 211, s. E, dod. Dziennik Nowosądecki
  40. Dokuczam innym pięknem mojego miasta / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Sławomir Wrona // Gazeta Krakowska. – 2007, nr 93, s. 6, dod. Gazeta Nowosądecka
  41. Zagrożenie nas zmobilizowało / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Sławomir Wrona // Gazeta Krakowska. – 2007, nr 77, s. 5, dod. Gazeta Nowosądecka
  42. To się nie może skończyć na obietnicach / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Filip Ratkowski // Gazeta Krakowska. – 2007, nr 67, s. 2
  43. Nie jedźcie na zmywaki! / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Paweł Rusak // Dlaczego. – 2007, nr 87
  44. Barany zachęcają do studiów / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Kamil Kosiński // Puls Biznesu. – 2007, nr 30
  45. Szczęściarz / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Wojciech Surmacz // Puls Biznesu. – 2006.12.01
  46. Ewolucja uczelni w kierunku organizacji wiedzy / Krzysztof Leja // Współczesne Zarządzanie. – 2006, nr 3
  47. Przygotować do życia, a nie tylko do pracy / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Monika Bartnik // Brief. – 2006, nr 8, s. 2-4
  48. To nie emigracja / Krzysztof Pawłowski // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 140, s. 10
  49. Zwycięstwo czynownika / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. - 2006, nr 136, s. 10
  50. Dyskusja o zagrożeniach / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. - 2006, nr 3, s. 24-26
  51. Syndrom młodego stażem polityka / Krzysztof Pawłowski // Home & Market. – 2005, nr 11, s. 93
  52. Kaszub jak góral i jeszcze potrafi słuchać / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Jerzy Kosiba // Gazeta Krakowska. – 2005.10.21, s. 9
  53. Uczelnia to ja : jak pracują mistrzowie / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Robert Kozela. // Atest. - 2005, nr 2, s. 34-37
  54. Wychylony w przyszłość / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Krzysztof Polak // Gazeta Prawna. – 2005, nr 124, s. 19
  55. Lider z Nowego Sącza / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Agnieszka Woźnicka // Perspektywy. – 2005.06.30
  56. Wszystko jest w naszych rękach / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Marcin Makowiecki // Nowe Życie Gospodarcze. – 2005, nr 1, s. 30-31
  57. Wchodzę w tygodnik / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Monika Kowalczyk // Dziennik Polski. – 2005.02.15, dod. Dziennik Nowosądecki, s. IV
  58. Staying ahead of the education pack / Krzysztof Pawłowski ; wywiad // Warsaw Business Journal. – 2004.12.20
  59. Chińskie zaskoczenie cz. I / Krzysztof Pawłowski // Home & Market. -2004, nr 11, s. 125
  60. Chińskie zaskoczenie cz. II / Krzysztof Pawłowski // Home & Market. -2004, nr 12, s. 93
  61. Przestałem być szalony / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Alina Białkowska-Gużyńska // Businessman. – 2004, nr 12, s. 114-117
  62. Przełomowe doświadczenia : liderzy mówią o ważnych momentach w ich życiu i ludziach, którzy mieli na nich wpływ / Krzysztof Pawłowski, Krzysztof Klicki, Piotr Czarnecki, Henryka Bochniarz, Marek Różycki, Marek Piechocki, Józef Wancer, Andrzej Blikle, Duleep Aluwihare ; oprac. Zofia Leśniewska // Harvard Business Review Polska. - 2004, nr 12, s. 28-36
  63. Ankieta sądecka / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Maria Olszowska // Gazeta Krakowska. – 2004.11.6-7, dod. Gazeta Nowosądecka
  64. Menedżerskie zarządzanie uczelniami / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospodarcze. - 2004, nr 18, s. 15-16
  65. Wartość dodana w szkole wyższej / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. - 2004, nr 7-8, s. 30-33
  66. Rewolucja uniwersytecka : dlaczego europejska nauka przegrywa z amerykańską? / Krzysztof Pawłowski // Wprost. – 2004, nr 18, s. 22-23
  67. Szkoła elit / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 185, s. A8
  68. W stronę społeczeństwa wiedzy / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Justyna Jakubczyk // Forum Akademickie. – 2004, nr 3, s. 38-39
  69. Za wizję i odwagę / Krzysztof Pawłowski, Tomasz Surdel, NOT. TS // Gazeta Wyborcza. – 2004, nr 126, s. 28
  70. Laboratorium w firmie : "Nim dostaniemy Nobla": jakich zmian potrzebuje polska nauka / Krzysztof Pawłowski // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 47, s. 11
  71. Entuzjaści i frustraci : nasi w Sejmie i w Senacie / Jan Beszta-Borowski, Ryszard Brzuzy, Michał Chałoński, Ignacy Czeżyk, Adela Dankowska, Józef Gutowski, Włodzimierz Mokry, Maria Sielicka-Gracka, Stanisław Strózik, Krzysztof Pawłowski ; oprac. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 27, s. 8-9
  72. Uczelnia to firma, a absolwent to jej produkt / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Maciej Kuźmicz // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 239, s. 30-31
  73. Nie jestem mistrzem świata : nie byłbym złym premierem / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Maria Olszowska // Gazeta Krakowska. - 2003, nr 226, dod. Gazeta Nowosądecka, s. VIII, IX
  74. Nauki płynące z upadków / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Paweł Szeliga // Dziennik Polski. - 2003, nr 224, dod. Nowosądecki, s. II
  75. Jak mama na to wpadła? / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Henryk Szewczyk // Gazeta Krakowska. - 2003, nr 202, dod. Gazeta Nowosądecka, s. VIII
  76. Jak daleko stąd, jak blisko / Krzysztof Pawłowski // Wprost. - 2003, nr 23, s. 26
  77. Ranking niepublicznych szkół biznesu / Krzysztof Pawłowski // Home & Market. - 2003, nr 3, s. 54-55
  78. Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis w Nowym Sączu : Odwaga i przedsiębiorczość / Krzysztof Pawłowski ; wywiad // Rzeczpospolita, 2003, nr 135, s. DVII
  79. Polskie grzechy wyższe : mało nauki za duże pieniądze - jaki jest poziom nauczania w polskich uczelniach / Krzysztof Pawłowski // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 4, s. 4
  80. Lała mnie niania : Kwestionariusz Herolda / Krzysztof Pawłowski ; wywiad // Gazeta Wyborcza. – 2002.12.07, dod. Wysokie Obcasy
  81. Od negatywnej do wyróżniającej / Anna Paciorek, Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 2002, nr 228
  82. Jestem wolny / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Maria Olszowska // Gazeta Krakowska. - 2002, nr 287, dod. Gazeta Nowosądecka, s. II
  83. Ach te blondynki / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Piotr Gryźlak // Dziennik Polski. - 2002, nr 213, dod. Nowosądecki, s. VI
  84. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym : kontrola poziomu nauczania czy dyskryminacja prywatnych uczelni / Krzysztof Pawłowski, Jan Wojtyła // Rzeczpospolita. – 2002, nr 201, A7
  85. Polska drużyna na podbój Brukseli / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 2002, nr 135, s. A8
  86. Nigdy nie mów, że coś jest niemożliwe / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Izabela Synowska // Home & Market. – 2002, nr 5, s. 31
  87. Rynek jest szansą / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 2001, nr 165, s. A8
  88. Prywatny uniwersytet / Krzysztof Pawłowski // Wprost. - 2000, nr 20 dod., s. 20-22
  89. Politycy do szkoły : dlaczego politycy ignorują problemy szkolnictwa i nauki / Krzysztof Pawłowski // Wprost. – 2001, nr 13, s. 28-29
  90. Boję się emigracji wewnętrznej / Krzysztof Pawłowski // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 271, s. 18
  91. Bez emigracji nie da rady / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Wojciech Staszewski (Praca dla absolwenta ) // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 257, s. 3
  92. Elita tak, kasty nie / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Wojciech Staszewski // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 43, s. 19-20
  93. Wieś idzie na uniwersytet : debata "Tygodnika": reforma oświaty na prowincji / Stefan Kubowicz, Jerzy Zdrada, Krzysztof Pawłowski, Monika Sznajderman ; rozm. przepr. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. – 2000, nr 19, s. 8-9
  94. Równe szanse / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 12, s. 19
  95. Punkt zwrotny / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 11, s. 22
  96. Dziś sukcesy, jutro niepewne / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 1999, nr 44, s. 21-22
  97. Razem, mimo konkurencji / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 10, s. 20
  98. Własny projekt / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 7-8, s. 23
  99. Era robotników umysłowych / Krzysztof Pawłowski // Gazeta Bankowa. – 1999, nr 26, s. 17-18
  100. Chcemy dyskutować / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 1999, nr 26, s. 30-31
  101. Wspólny język / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 5, s. 19
  102. Potrzeba stabilizacji / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 4, s. 18
  103. Test prawdy / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 3, s. 18
  104. Strzał w dziesiątkę / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 2, s. 19
  105. Fenomen niepaństwowych / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1999, nr 1, s. 19
  106. Zerwać z branżowym zarządzaniem / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 257
  107. Za dużo badaczy, za mało sukcesów / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 229
  108. Tęsknota za ochronnym parasolem / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 16
  109. Działania niekonstytucyjne / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 12, s. 19
  110. Prowokacja / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 12, s. 26-27
  111. Sukces środowiskowy / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 11, s. 19
  112. Zrównani w prawach? / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 10, s. 19
  113. System zły i nieefektywny / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 9, s. 18
  114. Uniwersytet S.A. / Krzysztof Pawłowski // Wprost. – 1998, nr 34, s. 31-32
  115. O nas bez nas / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 7-8, s. 24
  116. Budowanie lobby / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 6, s. 18
  117. Ja w to nie wierzę / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 5, s. 17
  118. Państwo przede wszystkim / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1998, nr 150, s. 8
  119. Szkoła Handkego / Krzysztof Pawłowski // Wprost. – 1998, nr 22, s. 42-43
  120. Obraz doprawdy imponujący / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 4, s. 18
  121. W okresie stabilizacji / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 3, s. 18
  122. Państwowe, prywatne – byle dobre / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1998, nr 112
  123. Opóźnienie będzie groźne / Krzysztof Pawłowski // Forum Akademickie. – 1998, nr 2, s. 14-15
  124. W trosce o jakość uczelni / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Marcin Makowiecki // Nowe Życie Gospodarcze. – 1998, nr 15, s. 32-33
  125. Jest szkoła / Krzysztof Pawłowski ; rozm. przepr. Marzenna Weresa // Nowe Życie Gospodarcze. – 1997, nr 48, s. 32-33
  126. Konkurencja na polskim rynku / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1997, nr 160, s. 22
  127. Zamiast pustych słów : oświata i nauka a politycy i wybory / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. – 1996, nr 241, s. 5
  128. Konferencja poświęcona strategii rozwoju południowej Polski / Krzysztof Pawłowski // Rocznik Sądecki. – 1995, t. XXIII, s. 262-263
o mnie | kontakt | okiem przedsiębiorcy | w prasie | relacje z absolwentami | niezwykły album | wywiady
Krzysztof Pawlowski 2007 © Wszystkie prawa zastrzeżone